00:00
00:00
Nájemní dům Čeňka a Amálie Kociánových

Nájemní dům Čeňka a Amálie Kociánových

Téma Tišnov na prahu moderní doby
Kód T007
Typ Bytový dům
Adresa Komenského náměstí 105
GPS 49.348971N, 16.421242E
Památková ochrana Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Na přelomu 19. a 20. století působilo v Tišnově několik podnikatelů, kteří se podíleli na nebývalém stavebním rozvoji města a uplatnili se na četných zakázkách přicházejících z širokého regionu. Tehdy se mezi tišnovskými staviteli a zednickými mistry prosadila také firma Tomáše Kliky, jejíž činnost dokládá řada dochovaných plánů, pro které jsou charakteristické neorenesanční architektonické prvky. Stavební mistr Tomáš Klika zhotovil v roce 1897 první tišnovskou sokolovnu a podle jeho plánů vznikla i řada budov na dnešní Janáčkově ulici, vedoucí od nádraží do centra města. Po necitlivých rekonstrukcích v sedmdesátých letech 20. století však z vil a nájemních domů zůstala v původní podobě jen vila Ludmila. Jednu z ukázek projekční činnosti Tomáše Kliky, který ještě na sklonku 19. století pracoval v historizujících architektonických formách, představuje nájemní dům stojící vedle Panského domu na bývalém Dolním rynku, dnešním Komenského náměstí. 

Investorem stavby byl tišnovský měšťan a majetný obchodník Čeněk Kocián, který od roku 1860 provozoval na Horním náměstí rodinný obchod s metrovým textilem, galanterií, prádlem, koberci a potřebami pro krejčí a čalouníky. Na Dolním náměstí zakoupil Kocián starý měšťanský dům na konci roku 1896 a v únoru roku následujícího požádal o stavební povolení patrového nájemního domu podle plánů Tomáše Kliky. Starší dům byl v této souvislosti zbourán. V novostavbě, schválené stavební komisí k obývání v říjnu roku 1897, se nacházelo pět samostatných bytů, přízemí sloužilo pro obchodní účely. Dlouhé průčelí o deseti okenních osách symetricky rozděluje ústřední rizalit. Fasádu horizontálně člení kordonové římsy, okna v prvním patře jsou opatřena jednoduchými profilovanými šambránami s přímou nadokenní římsou, okna v rizalitu jsou zdůrazněna trojúhelným štítem. V přízemí se uplatnila pásová bosáž, motiv armování se opakuje na nárožích. Velmi úsporný architektonický dekor vycházející z neorenesančního tvarosloví tvoří konzoly korunní římsy a štítů v rizalitu. V ústřední ose stavby byl situován hlavní vstup, na nějž navazovala chodba příčně procházející hlavním traktem domu, v jehož zadní části bylo schodiště do patra.

Sčítání obyvatel z roku 1910 dokládá, že byty v tomto domě vlastnili lépe situovaní obyvatelé Tišnova, kteří se do města postupně stěhovali od konce 19. století. Jeden z pěti bytů užívala ovdovělá Amálie Kociánová, majitelka domu a rodinného obchodu s módním textilem, v jehož provozu se zaučoval ještě jako student obchodní školy syn Jaroslav. Další z bytů vlastnil hodinář Ludvík Sequens, jehož obchod v přízemí nabízel hodiny a šperky, dále pak zaměstnanci tišnovských úřadů jako soudce okresního úřadu Karel Urban, městský lékař Jaroslav Jirčík, který býval zván ke stavebním komisím, a asistent berního úřadu Eduard Pecník. O domácnosti se obvykle starala služka. 

V období první republiky žilo ve čtyřech bytech domu třináct obyvatel, včetně jednaosmdesátileté Amálie Kociánové. K novým nájemníkům patřil holič, původem Antonín Viktorin, který vedl holičský salon v přízemí domu. Pro Viktorinův holičský podnik upravil roku 1926 místnosti zednický mistr Alois Jedon, který navrhl a vystavěl také novou výkladní skříň. O dva roky později byla v domě zřízena prodejna obuvi zlínské firmy Baťa, jejíž místnosti a velké výklady s prosklenými dveřmi navrhl tišnovský stavební podnikatel Josef Vitula. Vitulův obchod byl následně přestavěn v roce 1941, kdy byla modernizována opravna obuvi a nově zřízena pedikúra. Podoba dnešního obchodního parteru vznikla při rekonstrukci domu v roce 1986 podle projektu architektky Hany Šemberové, jejímž investorem se stal socialistický podnik Zelenina Brno. Konzervativně působící nájemní dům s obchody, který si udržel svůj vzhled z konce 19. století, dokládá podobu tišnovské architektury mimo vznikající vilovou čtvrť, kde byly ve stejné době realizovány stavební projekty odpovídající soudobému vkusu.

 

 

✍️ Viktorie Molčanová, Lenka Kalábová

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Mascot